Bu spamlaryň hemmesi - Semalt bilen kiçijik gepleşik

Internet, köp e-poçta hasaplarynyň gutularyny hapalaýan spam habarlary bilen dolduryldy. Spam hatlarynyň köpüsi bizar edýär, şonuň üçin hasabyň eýesiniň wagtyny we güýjüni sarp etmek üçin yzygiderli açylmagyny azaltmak üçin pozulmagy ýa-da blokirlemegi talap edýär.

Bu makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun dünýädäki e-poçta ulanyjylarynyň köpüsine täsir edýän spam hatlary baradaky çaklamalaryny paýlaşýar.

Spam e-poçta näme?

E-poçta gutusyna düşýän soralmaýan e-poçta, adatça, spam e-poçtasyna degişlidir. Spam e-poçta has takyk kesgitlemesi, habary almak islemedik adamlara ýüz tutmaga mejbur etmek üçin e-poçta arkaly iberilen şol bir habaryň nusgalaryny öz içine alýar. Spam e-poçta esasan şübheli täjirçilik mahabatlaryndan durýar.

Käbir soralmaýan habarlar, poçta gutusyny aldamaýandyklary üçin spam hatlary hökmünde geçmeýär. Bu soralmaýan e-poçta mysaly, uzak wagtlap ýitirilen aragatnaşygy öz içine alýar, bir gün e-poçta arkaly salamlaşmak üçin aldawçylyga sebäp bolmaýan spam e-poçta bolup biler.

Näme üçin spam diýilýär?

Spam adalgasy, umuman, Monti Pitonyň "Spam spam spam spam, spam spam spam, ajaýyp spam, ajaýyp spam" aýdym sözlerinden spam sözüniň tükeniksiz kabul edilmeginden gelip çykýar diýip hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, käbir adamlar spam e-poçta adalgasyny Günorta Kaliforniýa uniwersiteti bilen baglanyşdyrýarlar, e-poçta aldawyny et spamy bilen baglanyşdyrýarlar. Hiç kim et spamyny halamady. Hiç kim et spamyny iýmeýär we tagamly bolandygyna garamazdan stoluň üstünde hemişe daşlaşdyrylýar, käwagt poçta gutusyna girýän spam hatlarynyň 1 göterimi ýaly.

Spam habarlary, saýlanan täzelenmeleri ýeňilleşdirmek üçin web sahypasyna ýazylan abuna ýazylmak ýa-da kompaniýanyň e-poçta sanawy sebäpli poçta gutusyny aldap biler. Abuna ýazylmak arkaly ulanyjynyň bilkastlaýyn çakylygy bilen gelýän adaty spam e-poçta bolan çal reňk alýar.

Spam meselesi?

Aldawçylyga öwrülen gereksiz e-poçta bilen baglanyşykly statistika, spam hatlarynyň ulanyja köp kynçylyk döredýändigini görkezýär. Ulanyjynyň wagtyny ýitirmekden başga-da, poçta gutusyna düşenlerinde hemişe üns berilmegini talap edýär, islenmeýän e-poçtalar köp geçirijilik ukybyny iýýär. Iberijä hiç zat ýakyn bolmasa-da, spam hatlary ulanyjy üçin gaty gymmat bolup biler.

Spamy nädip bes etmeli

Spam habarlarynyň e-poçta gutusyna ýetmegine garşy göreşmek üçin onlaýn ulanylýan köp çäreler bar. Köp adamlar we guramalar muny habarlaşmalarynda saglygy dikeltmek üçin çynlakaý başlangyç hökmünde kabul edýärler. Şeýle-de bolsa, internetde kadalaşdyryjy kanunlaryň ýoklugy, bu meseläni tutuşlygyna ýok etmek üçin umytsyz çäreler hökmünde görkezýär. Abonentlerine spamdan ýüz öwürmek ýaly onlaýn kompaniýalar tarapyndan döredilen syýasatlar kezzaplygy azaltmak ugrundaky ädimdir.

Spam habarlarynyň öňüni almagyň maslahat berilýän usullarynyň biri, ulanyja kän bir goşant goşmaýan web sahypalaryndan täzelenme maglumatlaryndan abunalyk etmekdir. Ulanyjy spam hökmünde süzülen islenilmeýän habarlary pozmagy we blokirlemegi hem saýlap biler.

mass gmail